KUMPPANIT

KUMPPANIT

Palkittu AntroBlogi on itsenäinen tieteen verkkojulkaisu, joka kommentoi elämää ja yhteiskuntaa kotona ja maailmalla antropologisesta näkökulmasta käsin. Vuodesta 2015 toiminut julkaisu tarjoaa ajatuksia avartavaa, tutkimukseen pohjaavaa sisältöä kiinnostavasti ja monimediaisesti.

Politiikasta on Valtiotieteellisen yhdistyksen palkittu verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen.

Alusta! on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti. Se erittelee yhteiskuntaa, kulttuuria ja ideologioita, analysoi politiikkaa ja julkista keskustelua sekä tuo esiin laadukasta tutkimusta.

Areiopagi on riippumaton verkkolehti, joka julkaisee artikkeleita luonnontieteen, filosofian ja teologian leikkauspisteistä ja niiden liepeillä liikkuvista aiheista.

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen).

Kirjoituksia mediaetiikasta, sosiaalisen median ja viestinnän etiikasta, sekä etiikan teoriasta. Sivuston takana on monipuolinen joukko kirjoittajia eri tieteenaloilta.

Filosofia.fi on suomalainen filosofinen internet-portaali. Se toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä, yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona.

Hybris on verkossa ilmestyvä tiedelehti, joka tarjoaa matalan kynnyksen julkaisufoorumin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille – tai kenelle vain, jolla on halua saada kiinnostava tieteellinen tekstinsä julki.

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa lukijoille uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa. Ilmiö tekee sosiologisesta tutkimuksesta ymmärrettävää, osuvaa ja vaikuttavaa.

Kalmistopiiri on jatkuvasti ilmestyvä arkeologinen julkaisu, joka painottaa hautausten ja ihmisjäännösten tutkimusta, eläinosteologiaa ja sairauksien historiaa. Myös muita aiheita voidaan käsitellä satunnaisesti.

katsomukset_profiilikuva_vaaleapohja

Katsomukset -portaali tarttuu kysymyksiin uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta Suomessa sekä tarjoaa paikan, jossa kysyä ja keskustella. Portaalissa jaettu tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.

Khelidon on suomalaisten antiikintutkijoiden yhteisöblogi, jonka taustalla on lahjan ja ilon idea. Blogi tuo kevätpääskyn (kreik. χελιδών) lailla kuulumisia antiikin maailmasta, aiheista jotka ovat ajankohtaisia, tärkeitä, ikuisia

Liikkeessä yli rajojen -blogi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ylläpitämä. Blogi julkaisee tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä. 

Perheyhteiskunta -sivusto kokoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ajankohtaisiin perhe- ja läheissuhteiden ilmiöihin. Blogin kirjoittaja- verkostoon kuuluu yhteiskuntatieteiden tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus perhe- ja läheissuhteisiin.

Blogia kirjoittaa kelttiläisen kristillisen hengellisyyden tutkija Katja Ritari. Se tarjoaa tutkijan pohdintoja kelttiläisestä kristillisyydestä erityisesti historian näkökulmasta, mutta pyrkii myös antamaan tietoa aiheesta nykyajan hengellisyyden tarpeisiin.

Blogissa tutustutaan kevyen akateemisesti reformaatiokauden historialliseen rikkauteen, josta kirjoittajat, tutkijat Päivi Räisänen-Schröder ja Sini Mikkola välittävät välähdyksiä erityisesti saksankielisten reformaatioiden piiristä. 

Sivusto esittelee yleistajuisesti teologian alan tutkimusta. Palvelun sisällöt on suunniteltu uskonnonopettajien, seurakuntien työntekijöiden, diakonien, teologian opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä laajemman yleisön tarpeita silmällä pitäen.

Vaikutuksessa - ihminen, yhteisö ja yhteiskunta. Vaikutuksessa-verkkomedia tarkastelee maailmaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.

Versus on maantiedettä ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka tarjoaa tilan alan tutkimuksesta käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Kummastus on valtakunnallinen tieteen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen keskittyvä viestintähanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä dialogia

Mullan alta

Muut kumppanit

Yliopistokäänne-ryhmä kyseenalaistaa yliopistojen välisen kilpailun mielekkyyden maailmassa, jossa yliopistolaiset tekevät yhteistyötä läpi kaikkien rajojen ja jossa heidän tehtävänään on myös  sivistyksen edistäminen.

Häiriköt-päämaja on kulttuurihäirintään keskittynyt sivusto. Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa liikehdintää ja toimintaa, joka haastaa yhteiskuntamme valtarakenteet.

Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva seurojen julkaisujen ja muiden tuotteiden myyntinäyttely, joka välittää verkkokaupassaan ja myymälässään TSV:n jäsenseurojen julkaisuja ja muita tuotteita.

Turhan tiedon seuran tarkoituksena on koota yhteen turhan tiedon ystävät ja asiantuntijat kaikilta aloilta sekä edistää yhteiskunnassamme arvottomaksi katsotun eri alojen tiedon säilyttämistä ja vuoropuhelua.

Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua.

Lisää näkyvyyttä julkaisuillesi?

TUTKITUSTI. tuo ne uusien yleisöjen ulottuville