Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Tieto ei synny tyhjiössä

Mitä ja miten tutkitaan?  – Yhteiskunnalla, tutkijan asemalla ja taustaoletuksilla on vaikutusta

Tämän viikon Muutos-lukupaketti tarkastelee tieteen tekemisen ja ymmärtämisen muutoksia, joissa arvovapauden mahdollisuus kyseenalaistetaan ja tutkijan taustan avaamisen merkitys läpinäkyvyydelle hahmotetaan.

Tiede ja mahdoton arvovapaus?

Tiedettä voidaan pitää arvovapaana, jos se ei sitoudu mihinkään maailmankatsomukseen. Ihmiset tekevät tiedettä erilaisilla todellisuus- ja tietokäsityksillä, ja ne ohjaavat tutkijan alavalintaa, tärkeänä nähtyjä tutkimuskohteita sekä menetelmien valitsemista ja tutkimustulosten soveltamista; näiltä osin tiede ei ole arvovapaata. Voiko tiede olla joltain osin arvovapaata?

”Tutkimuksen teoriavalinnat, käsitteellistäminen, testaaminen ja tulkitseminen ovat riippuvaisia taustaoletuksista, jotka taas puolestaan riippuvat yksittäisten tutkijoiden oletuksista.”

Aku Visala 25.8.2015

Refleksiivisyys – lisää läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta?

Tutkija tarkastelee tutkimusaihettaan aina jostakin näkökulmasta ja yhteiskunnallisesta asemasta; nämä asiat vaikuttavat suhteeseen, joka tutkijan ja tutkimusaiheen välillä vallitsee. Refleksiivisyyteen liittyy tämän suhteen syvällinen analysointi sekä omasta asemasta johtuvan tiedon paikantuneisuuden tiedostaminen ja esille tuominen. Miten tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta?

”Tutkijan ymmärrys tutkimuskohteesta suodattuu hänen yhteiskunnallisen asemansa lisäksi henkilökohtaisten kokemusten ja persoonallisuuden kautta.”

Eino Heikkilä 30.5.2023