Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Terveyden tavoittelua

Miten käsitykset terveydestä ja keinot sen edistämiseen muuttuvat tutkitun tiedon kehittymisen myötä? Tämän viikon Muutos-lukupaketin artikkelit tarkastelevat terveyttä sen edistämisen, eriarvoisuuden ja ihmiskeskeisyyden näkökulmista. Terveyttä ja mikrobeille altistumista Luonnon monimuotoisia mikrobeja tarvitaan, jotta ihmisen puolustusjärjestelmä kehittyy normaalisti ja ihminen pysyy terveenä. Heikentynyt yhteys luontoon ja vähentynyt altistuminen sen mikrobistolle muodostavat keskeisen syyn, miksi puolustusjärjestel-män häiriöt … Lue lisää

Ruoka – ravintoa ja merkityksiä

Millaisia ajattelutapoja ja merkityksiä ruokaan ja sen tuottamiseen liittyy? Tämän viikon Muutos-lukupaketissa tarkastellaan ruuantuotannon tulevaisuutta, ruokamaun muovautumista, ruokavaliolla viestimistä sekä uskontojen vaikutusta ruokailutapoihin. Vallitsevia ajattelutapoja kyseenalaistamassa Itsestään selvinä otettujen asioiden ja oletusten kohtaaminen voi tarjota mahdollisuuden niiden kriittiseen arviointiin ja muuttamiseen. Suomessa ruuantuotannon ja -kulutuksen taustalla vaikuttaa olevan oletuksia, joiden mukaan muunlajisia saa käyttää ravintona … Lue lisää

suhde muunlajisiin

Miten suhde muunlajisiin on muuttunut ja kaipaa muutosta? Muunlajisella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta (eläin)lajia kuin ihmistä edustavaa. Tämän viikon Muutos-lukupaketissa tarkastellaan muuttuvaa rajanvetoa ihmisen ja muunlajisen välillä sekä ihmiskeskeisyyden synnyttämiä haasteita. Kielettömät muunlajiset? Kielenä voidaan pitää merkitykselliseksi tarkoitettua ja koettua ilmaisua, joka suuntautuu jotakuta kohti. Tällöin kieli on lajirajoja ylittävä ilmiö; ihmiset ja muunlajiset kommunikoivat … Lue lisää

Kestävämpää ajattelua

Kestävämpää ajattelua

Millaisia muutoksia ajatteluun tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ensimmäinen Muutos-lukupaketti tarkastelee erilaisten ajattelutapojen merkitystä ja ymmärtämisen laajentamista kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Laajempaa solidaarisuutta Ilmastonmuutos ja lajikato uhkaavat kaikkia kansoja, mutta poliittinen toiminta keskittyy suurelta osin oman valtion intressien ajamiseen aidon yhteistyön sijaan. Entä jos valtiota ja sen kansalaisia kohtaan tunnettu solidaarisuus ja lojaalius voitaisiin kohdentaa ylikansallisiin projekteihin? ”Siinä, … Lue lisää

Kuluttaminen

Child looking at a phone screen

Kestävä kehitys -teemajakson päätteeksi poikkitieteellisen katsauksen aiheena on kuluttaminen. Eri tieteenalat tarjoavat hyvin erilaisia tapoja ymmärtää kuluttamista. Teemapaketissa kuluttamista tarkastellaan uskontotieteen, antropologian, sosiologian ja ympäristötutkimuksen näkökulmista.  Teologia.fi Materialismin tuolla puolen? Kuluttajuus, uskonto ja elämän tarkoitus ”Kuluttaminen tarjoaa kulttuurisesti jaetun tavan kommunikoida keitä olemme, mihin uskomme, minkälaisiin yhteisöihin kuulumme, sekä mikä meille on arvokasta ja tärkeätä.” … Lue lisää

Kulttuurinen kestävyys

Illustration girl and a globe

Kestävä kehitys: kulttuurinen kestävyys Kulttuurinen kestävyys on neljäs kestävän kehityksen ulottuvuus. Se tarkoittaa kulttuuriperinnön vaalimista, kulttuurien kehittymistä ja välittymistä seuraaville sukupolville. Kulttuurinen kestävyys tavoittelee myös kulttuurien välisen yhteistyön edistämistä, mikä edellyttää kaikkien oikeuksien kunnioittamista. Viikon poikkitieteellinen katsaus tarkastelee kulttuurista kestävyyttä yhteistyön ja monikulttuurisuuden näkökulmista. Versus Ovatko kulttuurit vain välineitä arktisille valtioille? ”Kulttuurit, niiden kestävyys ja … Lue lisää

Ekologinen kestävyys

Apple on a pile of books

Kestävä kehitys: ekologinen kestävyys Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen yksi osa. Sen tavoitteisiin kuuluu kasvien ja eläinten monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Ekologisen kestävyyden arvopohja perustuu ympäristölle annettavaan itseisarvoon. Viikon poikkitieteellisessä teemapaketissa ekologista kestävyyttä tarkastellaan ilmastostrategian, ennallistamisen, syntyvyyden ja etiikan näkökulmista. Politiikasta Biomassojen rooli ja riskit huomioitava ilmastostrategiassa   ”Metsiä hyödynnetään jo nyt niiden … Lue lisää

Sosiaalinen kestävyys

Yksi kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta on sosiaalinen kestävyys, jonka keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Sosiaalisen kestävyyden tärkeimpiä tavotteita on eriarvoisuuden poistaminen sen eri muodoissa. Viikon teemapaketissa tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden määritelmää, haasteita ja parannuskeinoja. Alusta! Mitä sosiaalinen kestävyys on ja miten sitä voi mitata? ”Sosiaalinen kestävyys lähtee ihmisarvosta, jonka toteutuminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa … Lue lisää

Taloudellinen kestävyys

Miksi talouskasvua pidetään välttämättömänä? Tuoko talouskasvu hyvinvointia? Voiko siitä päästä eroon? Syksyn teemapaketit jatkuvat aiheella kestävä kehitys. Tämänviikkoisessa paketissa käsitellään taloudellista kestävyyttä, joka on yksi neljästä kestävän kehityksen ulottuvuudesta. Alusta! Pääseekö talouskasvusta eroon? ”Talouskasvu on jatkossa voitava ohjata ekologisesti kestävälle uralle tai kasvuun perustuva yhteiskuntamalli kyseenalaistettava perusteellisemmin.” Artikkelissa perehdytään siihen, miksi kapitalistiset valtiot ovat riippuvaisia … Lue lisää