Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kuluttaminen

Child looking at a phone screen

Kestävä kehitys -teemajakson päätteeksi poikkitieteellisen katsauksen aiheena on kuluttaminen. Eri tieteenalat tarjoavat hyvin erilaisia tapoja ymmärtää kuluttamista. Teemapaketissa kuluttamista tarkastellaan uskontotieteen, antropologian, sosiologian ja ympäristötutkimuksen näkökulmista. 

Teologia.fi

Materialismin tuolla puolen? Kuluttajuus, uskonto ja elämän tarkoitus

”Kuluttaminen tarjoaa kulttuurisesti jaetun tavan kommunikoida keitä olemme, mihin uskomme, minkälaisiin yhteisöihin kuulumme, sekä mikä meille on arvokasta ja tärkeätä.”

Väitöskirjatutkija Mikko Kurenlahti tarkastelee artikkelissa kuluttamista uskontotieteen näkökulmasta, mikä voikin avata uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulutusta. Kirjoittaja argumentoi kuluttamisella olevan uskonnollisia piirteitä. 

Mikko Kurenlahti 1.2.2019

AntroBlogi

Kulutus sosiaalisen erottelun mekanismina

”Pierre Bourdieu havainnollisti, kuinka kyky erottaa aito Chanelin laukku kopiosta konkretisoi eroja eri yhteiskuntaluokkien välillä.”

Antropologian näkökulmasta kuluttaminen on keino rakentaa omaa identiteettiä. Tutkimusten mukaan kuluttamisella rakennetaan erityisesti erontekoja toisiin yhteiskuntaluokkiin nähden, ja se on sosiaalista erottautumista.

Liina Mustonen 31.1.2018

Versus

Kuinka kulutustieto ja laskurit vaikuttavat kulutukseen ja sen hiilijalanjälkeen?

”Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, että kulutuksen ja hiilijäljen aktiivinen seuranta ja omatoiminen muutosprosessi eivät helposti juurru säännölliseksi käytännöksi ihmisten arkeen.”

Tutkija Marja Salo tarkastelee väitöskirjaansa pohjaten erilaisten laskureiden merkitystä kestävän kulutuksen ohjauskeinoina. Artikkelin tärkeä kysymys on, muuttaako kulutustieto ja siihen perustuva ohjaus ihmisten toimintaa.

Marja Salo 30.6.2021

Ilmiö

Kulutusideologia ruokkii riippuvuusongelmia

”Riippuvuus on modernin kapitalistisen yhteiskunnan oire, ja riippuvuuden ylläpitäminen vaatii kulutus- ja elämyskulttuuria.”

Sosiologi Matilda Hellman analysoi tekstissään kapitalismin ja kulutuskulttuurin suhdetta riippuvuuteen. Hänen mukaansa riippuvuus ja väärinkäyttö ilmiöinä kytkeytyvät perustavanlaatuisesti kapitalismin historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin.

Matilda Hellman 12.11.2018

Tutkitusti-verkosto koostuu 17 yleistajuisesta tiedejulkaisusta.