Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Kohti luotettavaa tietoa

Tieteellinen tieto – luotettavinta saatavilla olevaa tietoa

Muutos-lukupaketissa pohditaan tällä viikolla objektiivisuuden käsitteen ja ihanteen käyttökelpoisuutta tieteessä. Objektiivisuuden käsite voi osoittautua käyttökelpoiseksi, jos se liitetään tiedollisten riskien torjumiseen. Lisäksi syvennymme tiedeyhteisön sisäisen kritiikin merkitykseen.

Objektiivisuus – tiedollisten riskien torjumista?

On ehdotettu, että objektiivisuutta lähestyttäisiin tiedollisten riskien torjumisen näkökulmasta. Kun jotakin asiaa väitetään objektiiviseksi, tarkoittaisi se sitä, että asiaan voi turvallisin mielin tukeutua, koska keskeiset tiedolliset riskit on torjuttu mahdollisimman tehokkaasti. Tiedolliset riskit vaihtelevat tieteenalojen välillä ja liittyvät esimerkiksi ihmisten ajattelun vinoumiin, tutkimuslaitteiden virheisiin sekä yhteisön jakamiin vinoumiin.

”Tieteellisen objektiivisuuden eri merkitykset joko huomauttavat jostain erityisen vakavasta tiedollisesta riskistä tai kuvaavat jonkin riskientorjuntastrategian.”

Inkeri Koskinen 10.8.2021

Logo Alusta

Tiedeyhteisön sisäinen kritiikki – luotettavuutta takaamassa!

Tieteelle ominaista on laajana järjestäytyneenä yhteisönä toteutetut pyrkimykset selittää ja kuvata todellisuuden eri osia. Yhteisöä tarvitaan, jotta mahdollisimman monet virheet ja riittämättömästi perustellut oletukset pystytään karsimaan. Näin päästään kohti luotettavampaa tietoa.

Kehittyneelle tieteelle on olemuksellista sen sosiaalinen itseään korjaava mekanismi: tiedeyhteisön tutkijoiden jatkuvasti toinen toisiaan oikova keskinäinen kritiikki.”

Panu Raatikainen 19.10.2021