Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Innostavia ideoita Kehittäjäopettaja-projektista

21.12.2022
Abstract geometric pattern

Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Luotettavien lähteiden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu epävarmemmaksi ja tietoa käytetään yhä useammin harhaanjohtamisen tarkoituksessa.

Kehittäjäopettaja-pilottiprojekti on avaus kouluyhteistyölle, josta Tutkitusti-hankkeessa on oltu kiinnostuneita jo pitkään. Projektissa etsimme toimivia tapoja edistää tutkitun tiedon käyttöä kouluissa. Tavoite oli selvittää, miten voisimme kehittää verkoston aineistoja ja Tutkitusti-hakukonetta niin, että niitä olisi mahdollisimman helppo hyödyntää opetuksessa.

Vuoden 2022 aikana oppimisen teemat ovat näkyneet Tutkitusti-hankkeen sosiaalisen median sisällöissä esimerkiksi viikoittain julkaistavien, koulua ja opetusta eri näkökulmista käsittelevien artikkelipakettien muodossa. Tammikuussa 2023 pidettävillä opetusalan Educa-messuilla Allegra Lab Helsinki järjestää keskustelutilaisuuden, jossa puhutaan yleistajuisten tiedejulkaisujen toimittamisesta ja saavutettavuudesta sekä julkaisujen soveltamisesta opetustyössä. 

Keitä Kehittäjäopettajat ovat?

Hakuaika Kehittäjäopettaja-projektiin oli huhtikuussa 2022, ja hakemuksia saatiin ilahduttavan runsaasti niin alakoulujen, yläkoulujen kuin toisen asteen oppilaitostenkin opettajilta. Osallistujiksi valittiin yhteensä 7 yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevää opettajaa. Aineistojen kehittämistä ja muokkaamista alakoulujen tarpeita vastaaviksi pohditaan myöhemmin.

Projektiin valitut yläkoulujen ja lukioiden opettajat opettavat lukuisia eri aineita, esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa, elämänkatsomustietoa, psykologiaa ja maantiedettä. Ammattikouluopettajat opettivat projektin aikana sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita. Mukaan saatiin opettajia kattavasti eri puolilta Suomea: pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Joensuusta, Savonlinnasta ja Oulaisista.

Projektissa kokoonnuttiin aloitusseminaariin syyskuussa 2022 ja päätösseminaariin noin kuukautta myöhemmin. Tapaamisten välillä osallistujat työskentelivät omien opetusryhmiensä kanssa Tutkitusti-verkoston aineistoja hyödyntäen.

Tutkitusti-aineistot opetuksessa

Tutkitusti-hankkeessa on kehitetty älykäs hakukone, joka etsii tietoa verkostoon kuuluvista yleistajuisista tiedejulkaisuista. Hakukone helpottaa esimerkiksi tutkimustietoon pohjautuvan esseeaineiston löytämistä.

Lähes kaikki kehittäjäopettajat olivatkin laatineet opetusryhmilleen hakukonetehtäviä, joista osassa oppilaat saivat etsiä tietoa itsenäisesti ja osassa opettajan valitsemia hakusanoja käyttäen. Hakukoneen käyttö sujui opiskelijoilta pääasiassa hyvin. Ohjeistusta tarvittiin lähinnä tilanteissa, joissa opiskelijan keksimällä hakusanalla löytyi vain vähän tietoa. Opettajat kuitenkin toivoivat hakukoneen yhteyteen myös selkeää ohjetta, jossa opastetaan esimerkiksi hakusanojen keksimiseen ja sopivien hakutulosten valintaan. Ohjeen laatiminen on otettu Tutkitusti-hankkeessa työn alle.

Tutkitusti-verkoston artikkelien todettiin sopivan erityisesti toisen asteen opiskelijoille. Kiinnostavaa luettavaa löytyi myös yläkouluikäisille, mutta artikkelien pituus ja monimutkainen sanasto olivat osalle oppilaista liian haastavia. Kehittäjäopettajat kertoivatkin oppilaiden ja opiskelijoiden lukutaidon tason olevan hyvin vaihteleva. Opetusryhmien parhaimmat lukijat selviytyvät vaivatta tieteellisistä artikkeleista, kun taas heikoimmille lukijoille lyhytkin teksti voi olla liian vaikea, monisivuisesta artikkelista puhumattakaan.

Erään lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja käytti artikkeleja apunaan tutustuttaakseen opiskelijoita eri yhteiskuntatieteisiin, esimerkiksi sosiologiaan ja antropologiaan. Monet yliopistoissa opetettavat tieteenalat eivät suoraan kytkeydy mihinkään lukion oppiaineista. Niinpä lukiolaiset eivät jatko-opintoja suunnitellessaan välttämättä tunne korkeakoulujen tarjontaa riittävän hyvin hakeutuakseen opiskelemaan juuri heille sopivinta alaa. Tutkitusti-verkoston aineistot ovat toimiva keino konkretisoida opiskelijoille, millaista tutkimusta eri aloilla tehdään ja millaisia teemoja alojen opinnot käsittelevät.

Kehittäjäopettajat olivat tyytyväisiä artikkeleihin ja kuvailivat niiden tuovan vaihtelevuutta opetukseen. Aineistojen koettiin soveltuvan myös hyvin monialaisiin ja oppiaineita yhdisteleviin teemakokonaisuuksiin. Eräs opettaja kertoi, että aineistojen tuki madalsi kynnystä tarttua kiistanalaiseen terveysaiheeseen, josta opiskelijoilla saattaa olla vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Jokaisella on oikeus tutkittuun tietoon

Kehittäjäopettaja-projekti osoitti, että Tutkitusti-verkoston aineistoista löytyy kiinnostavaa luettavaa niin yläkoululaisille kuin toisen asteen opiskelijoillekin. Artikkelien avulla voidaan parhaimmillaan jopa sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymää toiselta asteelta korkeakouluihin.

Projektiin osallistuneet opettajat painottivat, että selkokielisille tai kieleltään selkeytetyille tieteellisille teksteille olisi kouluissa paljon kysyntää. Luotettavan ja ajantasaisen tutkitun tiedon tulisi olla saatavilla myös heille, joiden kielitaito ei syystä tai toisesta riitä tieteellisen kielen lukemiseen.

Tutkitusti-hankkeessa selvitämmekin seuraavaksi, miten valikoiduista artikkeleista voisi muokata helppolukuisempia ja lyhyempiä versioita. Aloitamme kirjoittamalla artikkeleihin perustuvia päivänavaustekstejä, joita voi lukea keskusradiossa tai käyttää oppitunneilla keskustelunavauksena.

Opettajat ovat hyvin kiinnostuneita tieteellisen tutkimuksen seuraamisesta ja soveltamisesta opetuskäyttöön, mutta aikaa siihen on rajallisesti. Tavoitteenamme on lisätä opettajien keskuudessa tietoisuutta Tutkitusti-hankkeesta, koska hanke säästää opettajien aikaa kokoamalla yhteen uusinta tutkimustietoa useilta eri tieteenaloilta. Tutkitusti-hakukoneen hyöty puolestaan on artikkeliarkiston valtava laajuus: hakukoneen avulla tutkitun tiedon äärelle pääsee helposti ja nopeasti lähes aiheesta riippumatta.

Paula Vitie

Paula Vitie

Paula Vitie (KM, HuK) työskentelee Allegra Lab Helsingin hankekoordinaattorina. Hän on kiinnostunut lasten ja nuorten tiedekasvatuksesta ja medialukutaidon opetuksesta.

Herättikö teksti ajatuksia?

Ota yhteyttä!

Tarjoa tekstiäsi: info@allegralabhki.fi

Logo Tutkitusti