Tuo yhteen 17 yleistajuista tiedejulkaisua

Suomi ja kolonialismi

Onko Suomella kolonialistista historiaa? Vaikka Suomella ei ole koskaan ollut siirtomaita, on se silti harjoittanut koloniaalista politiikkaa ja tekee niin edelleen. Poikkitieteellisen katsauksen artikkelit tekevät näkyväksi sen, miten Suomen koloniaalisuus näkyy ja toimii vielä tänäkin päivänä.  Politiikasta Syntymäpäivälahja Suomelle ”Suomessa monet eivät tiedä tai usko, että Suomellakin on oma kolonisointihistoriansa.” Tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen nostaa kirjoituksessaan … Lue lisää

Rakenteellinen syrjintä

recycle sign

Onko Suomessa rakenteellista syrjintää? Viikon teemapaketin artikkelit nostavat esiin syrjinnän eri muotojen tunnistamattomuuden. Tämä liittyy usein vaikeuteen samaistua syrjinnän kokemukseen, jos sitä ei itse ole kokenut. Tutkimukset osoittavat selkeästi rakenteellisen syrjinnän olemassaolon Suomessa, mutta tuottavat myös tietoa epäkohtien ratkaisemiseksi. Politiikasta Rakenteellinen syrjintä tekee yhdenvertaisuudesta mahdotonta Suomessakin ”Syrjivillä yhteisöillä on usein vaikeuksia havaita syrjintä omassa toiminnassaan. … Lue lisää

Tiede ja kolonialismi

Books

Miten tiede on osallistunut kolonialistisen maailmankuvan rakentamiseen? Entä miten nykytiede pyrkii ottamaan huomioon sen kolonialistisen historian? Tiede- ja kolonialismi -teemapaketissa perehdytään antropologian ja arkeologian kolonialistiseen historiaan, sekä tarkastellaan kyseisten tieteenalojen tapoja huomioda kivulias historia nykyisin. Hybriksen artikkelissa tutustutaan taas dekoloniaaliseen teoriaperinteeseen, joka perustuu kolonialismin kritiikille.  Kalmistopiiri Saamelaisaineistojen palautuksen ja tutkimuksen perusteita ”Koko meidän museo on kolonialistinen … Lue lisää

Eugeniikka ja yhteiskunnallinen kontrolli

Stethoscope

Yhteiskunta ja valta -teemajakson aiheena on tällä viikolla länsimaisen tieteen synkkä piste rodunjalostusoppi. 1800-luvun lopun Englannissa kehitetty eugeniikka eli rodunjalostusoppi perustui virheelliseen käsitykseen älyllisten ominaisuuksien periytymisestä ja ihmisrotujen olemassaolosta. Ideologia tuotti eriarvoistavia hierarkioita ihmisryhmien välille ja edisti siten esimerkiksi kolonialismin tavoitteita. Myös monet modernimmat käsitykset rasismista ja sen torjumisesta ovat yhteydessä taannoiseen rodunjalostusoppiin. Kalmistopiiri Charles Darwinin … Lue lisää

Valkoinen pelastaja ja hyväntekijyys

Apple and butterfly

Saavutetaanko hyväntekijyydellä aina hyvää? Entä millaisiin narratiiveihin auttaminen kytkeytyy? Tällä kertaa kriittisen linssin läpi tarkastellaan hyväntekijyyttä. Humanitaarisella avulla ja hyväntekijyydellä tavoitellaan yleensä lähtökohtaisesti hyviä asioita. Viikkopaketin artikkelit nostavat kuitenkin esiin ongelmallisuuksia, joita voi syntyä, jos auttaminen päätyy toistamaan epätasa-arvoisia valtasuhteita ja stereotyyppistä kuvastoa.  Antroblogi Hyväntekijyys ja kolonialismin taakka ”Valkoisen pelastajan narratiivi toisintaa vanhaa koloniaalista näkemystä takapajuisesta … Lue lisää

Kulttuurinen omiminen

A globe and a flower

Kulttuurisesta omimisesta on muotoutunut tunteita ja väittelyitä herättävä aihe. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kulttuuriseen omimiseen liittyy olennaisesti valta ja sen väärinkäyttö. Sitä ei myöskään voi tarkastella ottamatta laajemmin huomioon maailman kolonialistista historiaa, joka on luonut kulttuureille vielä nykyäänkin vaikuttavia hierarkioita. Hybris Taidemuseo yhden totuuden vartijana – tapaus Grind ja taidepuheen poliittinen ulottuvuus ”Kulttuurisessa omimisessa vähemmistöön kuuluvat … Lue lisää

Kansallinen identiteetti

Flowers

Tunnettu historioitsija Benedict Anderson kirjoitti 1980-luvulla kansakunnan olevan sosiaalisesti rakennettu, kuviteltu yhteisö. Millaiseksi yhteisöksi suomalaiset on kuviteltu, ja kuinka hyvin kuvitelma on vastannut todellisuutta? Viikon Tutkitusti-teemapaketissa tarkastellaan kriittisesti Suomen kansallista identiteettiä. Liikkeessä yli rajojen Ajatus yhtenäisestä kansakunnasta perustuu rodullistavalle ja kolonialistiselle historialle ”Yhtenäisen kansakunnan ajatus on syntynyt osana rasistista ja kolonialistista historiaa, jossa yhtenäisyyttä on … Lue lisää

Eriarvoistavat rajat

An airplane and a fish

Miten rajat kohtelevat eri henkilöitä? Millaisia kategorioita rajat tuottavat? Millaista valtaa rajoilla käytetään? Nykyinen käsitys maailmasta ja sen järjestymisestä perustuu pitkälti valtioiden rajoihin. Viikon teemapaketin aiheena ovat eriarvoistavat rajat, ja artikkeleissa tutkitaan rajojen hierarkisoivaa luonnetta. Toisille rajat ovat este, kun taas toisille ne ovat lähes näkymättömiä.  Liikkeessä yli rajojen Kaksi ”pakolaiskriisiä” ja suojelun rajat ”Vaikka … Lue lisää

Kuka omistaa menneisyyden?

Frog on a shoulder

Tiistain teemapaketit jatkuvat uusin aihein. Yhteiskunta ja valta -teemajakso pureutuu historian ja yhteiskunnan kiemuroihin ja tarkastelee vallan ilmenemistä niissä. Tämän viikon poikkitieteellisessä katsauksessa kyseenalaistetaan historiankirjoituksen objektiivisuus ja yksiselitteisyys, ja tutustutaan sen mahdollisuuksiin muokata käsityksiä menneestä, nykyisyydestä ja identiteetistä.  Areiopagi Historian oppikirjojen sokeat pisteet ”Ehkä se myyttien runsaus on yks johtolanka, mitä vois lähteä seuraamaan. Kun … Lue lisää

Kuluttaminen

Child looking at a phone screen

Kestävä kehitys -teemajakson päätteeksi poikkitieteellisen katsauksen aiheena on kuluttaminen. Eri tieteenalat tarjoavat hyvin erilaisia tapoja ymmärtää kuluttamista. Teemapaketissa kuluttamista tarkastellaan uskontotieteen, antropologian, sosiologian ja ympäristötutkimuksen näkökulmista.  Teologia.fi Materialismin tuolla puolen? Kuluttajuus, uskonto ja elämän tarkoitus ”Kuluttaminen tarjoaa kulttuurisesti jaetun tavan kommunikoida keitä olemme, mihin uskomme, minkälaisiin yhteisöihin kuulumme, sekä mikä meille on arvokasta ja tärkeätä.” … Lue lisää